Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Övriga ärenden - Finlands ambassad, Köpenhamn : Tjänster : Övriga ärenden

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Övriga ärenden

Anskaffning av handlingar och adressupgifter från Danmark

 • Vill du veta adressen till en person som är bosatt i Danmark eller behöver du hjälp med släktutredning kan du vända dig direkt till vilken som helst dansk kommun.

 • Danska myndigheter kräver i några tillfällen lokala omkostnader för deras handlingar från kunden. Mera information på danska CPR-registrets hemsida.

 • I Färöarna kan man kontakta det lokala CPR-registret. I Grönland kan vilken som hälst grönlandsk kommun kontaktas.

 • Vill du ha reda på adressen till en person som är bosatt i Finland ska du kontakta magistraten på personens bosättningsort. Om du inte känner till var personen är bosatt kan du kontakta magistraten i Helsingfors tfn +358 (0)29 55 39391, eller magistraten i Västra Finland Jakobstads enhet tfn +358 (0)29 553 9451.

Till början

Bil

Ytterligare information

Vinterdäck

Finland:

 • Vinterdäck är obligatoriska för alla fordon under december - februari.
 • Dubbdäck är tillåtna från 1.11 till 31.3 eller när vädret/väglaget kräver det. Vinterdäck får altid användas.

Ytterligare information: Kommunikationsministeriet

Danmark:

 • Användning av vinterdäck/dubbdäck är frivilligt. Dubbdäck får användas 1.11 - 15.4.

Till början

Båtliv

Djur

Införsel till Finland:

 • Aktuell information om införsel och utförsel av sällskapsdjur fås på Livsmedelssäkerhetsverket, tfn: +358 (0)400 885 953 eller +358 (0)29 530 0401. Det gåe också att skicka e-post till ehyt@evira.fi.

Införsel till Danmark:

Till början

Dödsfall

 • I första hand gäller att de anhöriga tar hand om begravning och bouppteckning. Begravningsentreprenörer är behjälpliga med begravning, hemsändning och bouppteckning.
 • Den danska staten ger begravningsunderstöd för i Danmark permanent bosatta.  Begravningsunderstöd kan anhållas endast hos begravningsentreprenörer. Det kan vara behjälpligt att utreda om den avlidne hade en arbetsplatsförsäkring som skulle täcka kostander i samband med dödsfall.
 • Om dödsboet saknar egna medel och de anhöriga inte kan ombesörja begravning tar de lokala sociala myndigheterna hand om begravning och bouppteckning med hjälp av en lokal begravningsentreprenör.
 • Finska begravningsbyråer kan också hämta den avlidne i Danmark. Om dödsfallet inte har inträffat på sjukhus utförs vanligen en obduktion.

Hemtransport av den avlidne i kista

 • Begravningsentreprenören sköter om behövliga papper och tillstånd.

Hemsändning av den avlidne i urna

 • Då man för in en urna i Finland behövs ett kremeringsintyg som man får från krematoriet eller från begravningsentreprenören.
 • Urnan kan sändas per post eller som flygfrakt (värdepost).
 • Begravningsentreprenörer sänder urnan till församlinger, inte till privatadress.

Bouppteckning

 • Om bouppteckning som utförts i Finland är bristfällig skall man yrka på komplettering och rättelse i tingsrätten. Uppgifter om utförd bouppteckning kan man få på skattekontoret (i Finland styrkes bouppteckningen enbart av skattekontoret, i Danmark styrkes bouppteckningen av Skifteretten).

Till början

Ekonomiskt bistånd

 • Ambassaden kan hjälpa en medellös person i Danmark att få pengar från Finland för returbiljett antingen som banköverföring via utrikesministeriet från personens eget konto eller mot deposition från anhöriga (utrikesministeriet debiterar en förrättningsavgift).
 • Om de förutnämnda åtgärderna inte räcker till, hjälper den danska socialjouren med att skaffa returbiljett i enlighet med den nordiska konventionen om socialservice.

  Socialjour (24h) i Köpenhamn:
  Den Sociale Døgnvagt, Åboulevard 38, 2200 Köpenhamn N
  tfn: +45 33 17 33 33

Till början

Flyttning till Finland

 • När man flyttar från Danmark till Finland bör man anmäla flyttningen till folkeregistret i Danmark. När mann kommer till Finland skal man anmäla sin flyttning till närmaste magistrat inom 7 dagar från flyttningen. Flyttanmälan
 • Arbetsministeriets publikation "Övervägar du att flytta till Finland" finns på svenska, finska och engelska på Internet
 • Hallo Norden: Flytta till Finland
 • Flyttanmälan om du flyttar i Danmark
 • FPA betjänar sina kunder i alla internationella ärenden i samband med flyttning till och från Finland på finska och engelska på numret (+358) 20 634 0200 och på svenska på numret (+358) 20 634 0300.

Folkbokföring

 • Se också punkten Personförfrågningar.

Till början

Hittegods

 • Om den danska polisen erhåller hittegods av vilken det framgår att ägaren är finländare, eftersträvar polisen att sända hittegodset till ambassaden i Köpenhamn. Ambassaden strävar till att hitta ägaren och returnera hittegodset. Pass och körkort sänds till myndigheten som har utfärdat dem.

ID-kort

 • Utomlands bosatta finska medborgare kan ansöka om ID-kort på polisstation i Finland (även i Mariehamn).
 • Till ansökan bifogas 2 passfoton och en pålitlig legitimation.
 • Det elektroniska ID-kortet beviljas för fem år och kan användas istället för pass i alla EU-länder, i Schweiz, Lichtenstein, San Marino och i de nordiska länderna.

Mer information: Polisens webbsidor (www.poliisi.fi) eller Polisinrättningen i Helsingfors tlf. +358 (0)71 877 3125.

Till början

Införsel av flyttgods till Finland

Körkort

 • Inom EU ansöks om körkort i det land där man är bosatt.
 • En finsk medborgare som är bosatt i Danmark kan i stället för sitt felaktiga eller försvunna/stulna finska körkort få ett nytt körkort från Borgerservice på hemorten.
 • För att ansöka för ett nytt körkort behövs det nuvarande körkortet eller ett utdrag från Körkortregistret. Detta kan man beställa på webbplatsen Suomi.fi.

Till början

Notarius publicus

 • Finlands utlandsmyndigheter kan fungera som notarius publicus, bl.a. styrka namnunderskrifter, styrka avskrifter av handlingar och utfärda intyg över handlingars innehåll.
 • Utlandsmyndigheterna kan också utföra andra lagstadgade uppgifter, t.ex. ta emot erkännanden av faderskap och styrka fastighetsköp.
 • Finlands honorära konsulat har endast begränsade möjligheter att fungera som notarius publicus. Adresser till honorärkonsulaten finns under Kontaktuppgifter.

Legalisering av dokument i utrikesministeriet

 • För att bekräfta en undertecknares identitet eller ett dokuments äkthet kan utländska myndigheter eller företag be Finlands myndigheter att officiellt legalisera dokument som är utfärdade i Finland. Mer information finns på utrikesministeriets webbplats: Legalisering av dokument.

Till början

Pension

 • Folpensionsanstalten (FPA) sköter om folkpensionerna i Finland. För information och hjälp i pensionsfrågor kan man kontakta FPA.s utlandsenhet i Helsinfors.
 • Pensionsfrågor: tlf. +358 (0) 20 634 2550
 • Försäkringstillhörighet och förmåner: +358 (0)20 634 2650
 • E-post: inter.helsinki@kela.fi.
 • Postadress: FPA/Utlandsenheten, PB 78, 00381 Helsingfors, Finland.
 • I Danmark finns det inget centralt pensionsanstalt. För information och hjälp i pensionsfrågor i Danmark kan man kontakta Borgerservice i hemkommunen (www.borger.dk).

Till början

Adress- och personbevisförfrågningar i Finland:

 • Om man vill ha reda på adressuppgifter för en person bosatt i Finland kan man kontakta församlingen, magistraten eller den lokala skattemyndigheten. Ifall bosättningsorten är okänd kan man kontakta magistraten i Helsingfors
  tel. +358 (0)71 8730 191, fax: +358 (0)71 8731 191.

Till början

Skatter

Skatteinformation finns på Skatteförvaltningens webbplats. Skatteförvaltningens servicenummer

 • Internationell personbeskatning tlf. +358 (0)20 697 025
 • Arvs- och gåvoskat tlf. +358 (0)20 697 019

Tull

 • Se INFÖRSEL AV FLYTTGODS TILL FINLAND och DJUR.
 • Mera information: www.tulli.fi
 • Tullrådgivningen: +358 (0)20 690 600

Vapen

 • Den som av norska, svenska, isländska eller danska myndigheter beviljats tillstånd att inneha skjutvapen eller vapendel har rätt att till Finland överföra och föra in det skjutvapen och den vapendel som tillståndet avser samt nödvändig mängd patroner för vapnet. Föremålen får innehas i högst tre månader från överföringen eller införseln till Finland.

 • Ett villkor är att syftet med överföringen eller införseln är deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang som ordnas i Norge, Sverige, Island, Danmark eller Finland. Tillståndet ger också rätt att föra tillbaka föremålen till Sverige eller Danmark. Särskilt utförseltillstånd behövs inte heller när föremålen förs tillbaka till Norge eller Island.

 • Innehavare av ett europeiskt skjutvapenpass får till Finland överföra och föra in ett i passet antecknat skjutvapen för sportskytte eller jakt samt delar till ett sådant vapen och nödvändig mängd patroner för vapnet. Innehavaren av skjutvapenpasset skall dessutom ha en skriftlig inbjudan eller annan tillförlitlig utredning som visar att överföringen eller införseln är nödvändig för deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang.

 • Innehavare av skjutvapenpasset får inneha skjutvapnet, vapendelen och patronerna så länge som deltagandet i sportskytte- eller jaktevenemanget kräver det. Det europeiska skjutvapenpasset skall medföras när skjutvapnet, vapendelen eller patronerna bärs eller transporteras.

 • Bestämmelserna om skjutvapen tillämpas med vissa undantag också på gassprayer. Införsel av andra farliga föremål än sådana av historiskt eller konstnärligt värdefulla är förbjuden.

 • Mer information ges av inrikesministeriets polisavdelning, tel. +358 (0)71 878 0171. I Danmark tillämpas Danmarks lagar och författningar, ytterligare information fås från lokala polismyndigheter.

 • Tillstånd skall utverkas för vapen som tillhör dödsbo. Enligt den nya finska skjutvapenlagen skall den i vars besittning dödsboets egendom är omedelbart ta skjutvapnet, vapendelar, ammunition och särskilt farliga projektiler i sin besittning efter att innehavaren av tillståndet avlidit. Inom sex månader från tillståndsinnehavarens död skall tillstånd anskaffas eller föremålen överlåtas till person som har förvärvsrätt eller till polisen

  Ytterligare information:

  Polisen:  www.poliisi.fi
  Tullen: www.tulli.fi
  Inrikesministeriet: http://www.intermin.fi/

Till början

Vigsel

 • Vigsel kan inte förrättas på Finlands ambassad.
 • Den finska kyrkans vigselrätt utomlands på Internet: www.evl.fi
  Information om vilka handlingar som behövs för vigseln utomlands bör man kontrollera av vigselförrättaren.
 • En finsk medborgare bosatt i Danmark får ett hindersprövningsintyg från "Borgerservice" på hemorten. (intyget gäller i de nordiska länderna). Om kyrklig vigsel önskas bör dopintyg utfärdat av kyrkan framläggas.
 • För vigsel som äger rum utanför de nordiska länderna behöver en finsk medborgare ett intyg om rätt att gifta sig vid en utländsk myndighet. I Danmark bosatt person får intyget från den magistrat eller den församling där han/hon senast har varit mantalsskriven (folkbokförd) i Finland.
 • I Finland anses ett äktenskap vara giltigt om det har ingåtts vid en utländsk myndighet enligt lag som är giltig i det landet.
 • Finsk medborgare bör i Danmark själv se till, att vigsel i Danmark även registreras i Finland. Detta kan göras på Finlands ambassad i Köpenhamn eller direkt till magistraten på den senaste bosättningsorten i Finland.

Till början

Värnplikt

Enligt finsk lag är varje finsk man värnpliktig. Denna medborgerliga plikt som stadgas i 1 § värnpliktslagen gäller från början av det år han fyller 18 till utgången av det år han fyller 60 år.

Personer bosatta i Danmark ska skicka sin inkallelseorder direkt till Försvarsmaktens regionalbyrå eller till ambassadens konsulära enhet.

En finsk medborgare som även innehar danskt medborgarskap är inte uppbådspliktig och behöver inte göra värnplikt i Finland under den tid han är fast bosatt i Danmark. Avtalstolkningen baseras på de registrerade uppgifterna om adress och medborgarskap i det finländska befolkningsdatasystemet. Det är därför viktigt att kontrollera sina uppgifter hos folkbokföringen (magistraten) så att de är korrekta.

Mer information om militärtjänstgöring i Finland finns på Försvarsmaktens webbplats.

Till början

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.5.2018


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter